Search form

Matyu 17:21

21Ammi ya kuman na anitu en nga pinatugut ku ta ayanen a awena magtugut am awemuy bit pagpasān ya pangan muy petta pake pakimallak muy ya pagpatugut muy tentu,” kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index