Search form

Matyu 19:10

10A ya uhohug hapa na ituldu na kiden tentu a

“A am gagangay ta kunna ten a mapmappya mantu ta awan ta mangatawa,” kunda.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index