Search form

Matyu 19:12

12Te itta ya kadwan kiden nga awan mangatawa gafu ta dana nakapun kid ta nekeanak da. A itta hapa ya kadwan nga kinapun na sakā tolay da, a itta hapa ya kadwan nga awan mangatawa petta awan ta manabtabang ta pangidulot da ta tarabaku na Namaratu. A am itta ya makaattam nga awan mangatawa a mappya hapa am attaman na,” kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index