Search form

Matyu 19:23

23A ta nepagtugut na lalaki en a nagbida ha i Hesus ta ituldu na kiden:

“Kakurugan ya uhohug ku tekamuy ta pake mazigat ya isassarok na maba-nang ta pangikerutan na Namaratu.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index