Search form

Matyu 2:19

Ya Pagtoli Nig Hose Ta Lugar Na Istralita

19A ta nepasi ni Ari en Herud a nagtarinap ha i Hose en ta iten Egipto, a naguhohug ha ya anghel na Namaratu tentu.

“Imivwat kanan,” kunna,

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index