Search form

Matyu 20

Ya Gagangay Na Panandan Na Namaratu

1A ya uhohug ha ni Hesus ta ituldu na kiden a

“Ya pangiangarigan ku ta pangsagolyat na Namaratu ta tolay na kiden a kuman na tolayen nga itta ya alawa na uma na, a naggabgabi ta lalakwat, te ange magapag ta mayat mangallu ta uma na en. 2A ya nagtatulagan da a tandanan na kid sangaw ta kuman na mekustu ta tangagaw, a dinob na kid ange manguma. 3A sangaw ta medyo alas nwebe a umange ha ta agyan na dapunen a nasimmu na hapa ya kadwan para na tolay nga imatuttud la, te awan ta tarabaku da.

4‘E kanan hapa magtarabaku ta umaken, te tandanan ta kam sangaw ta kuman na mekustu ta oras muy,’ kunna tekid, a umange kid hapa.

5A kumanen ha ta alas dose, ikid na alas tres, te pinidwa na ha ya umange ta dapunen, a nangidob ha ta ange magtarabaku. 6A sangaw ta alas singko a umange ha ta dapunen a itta para la ya kadwan nga awan naghehit, a

‘Annun muy haman magmalmalem ta isin nga awan magtarabaku?’ kunna tekid.

7‘A on ay te awan haman ta magpatarabaku tekami,’ kunda hapa.

‘A e kanan mantu magtarabaku ta umaken, te tandanan ta kam hapa,’ kunna tekid.

8“A sangaw ta marimat na a dinob na makāuma en ya kapatas na en petta ayagan na ya magtarabaku kiden.

‘Em kid ayagan, te atadam kid na ta tandan da, ammi intu pangigafum ya napozan kiden,’ kunna tentu.

9“A ta datang na napozan kiden nga umange nagtarabaku ta alas singko a inatadan na kid ta kuman na metandan ta nagmalmalem. 10A ta datang na imunnan kiden nagtarabaku a pahig da ta ad-addu sangaw ya tandan da ammi ta napolu kiden natandanan, ammi kagitta hala na metandan ta napolu kiden, 11-12a nagsasitangan da hapa ya nagpauma en.

‘Anu haman ta igittam tekami ya napozan kiden nga nagtarabaku awa nakaoras kid la, ammi tekami a nagmalmalem kami haman nga nagattam ta patu na bilag,’ kunda tentu.

13A ya uhohug na hapa ta takday tekid a

‘Anu hud ya liwat ku teko, Kofun? Awek hud netandan teko ya kuman na nagtulagan ta en? 14Alapam la ya tandam a dumatang kan ta balim. Am ikayat ku iatad ta napozan kiden ya kagitta na iatad ku teko a 15awan hud ta katunungan ku petta igastuk ya pirak ku ta kuman na ikayat ku? Mappya hud ta pumassil ka gafu ta nasurok ya neatad ku ta kadwan?’ kunna.

16A yen ta nebar ku tekamuy ta mapozan sangaw ya napa-polu ta ayanin, a ya napozan ta ayanin a yen sangaw ya mapolu,” kun ni Hesus ta ituldu na kiden.

Ya Ange Nig Hesus Ta Ili Na Herusalem

(Mk 10:32-34; Lk 18:31-34)

17A ta nekabalin na ten a magduldulot para la ig Hesus ikid na ituldu na kiden ta ili na Herusalem, a sang neadayu na bit ya mafulu duwa kiden ta kadwan kiden tolay ta dalan, petta ikid la ya makadangag ta ibar na.

18“A ta ayanin a magdulot kitanan ta ili na Herusalem,” kunna, “a yen sangaw ya panggafutan da ta Tolayin taga Langit, petta idarum da ta atubang na padi kiden ikid na mangituldu kiden ta lintig kiden, a sa ikayat da sangaw ta masi. 19A am negawat dan ta Hentil kiden nga mangibbal tekitam a amāmatan da hapa, yaga paligatan da kapye da sangaw pagappan ta krus. Ammi matolay hala sangaw ta mekatallu na araw,” kunna.

20A tekid na nagdulot ta dalan a himebing te Hesus ya hina nig Santiago ikid ni Hwan, a namalentud ta atubang na en ta pagadang na tentu.

21“Anu ya ikayat mu, Ina?” kun ni Hesus tentu.

“A te ya ikayat na duwa kidin anak ku a ikid kan mina ya mesaad sangaw ta hebing mu am makatogkok kan sangaw ta pagariyam ta lutakin,” kunna hapa.

22“Ahu, awemuy de amu ya zigat na adangan muy,” kun ni Hesus tekid.

“Makkwa muy hud sangaw ya magattam ta kagitta na neatad na Namaratu teyak ta zigat kin?” kunna.

“A on ay, makkwa mi hapa,” kunda.

23“A kakurugan ta paruban muy sangaw ya kagitta na zigat kin, ammi maski kunna ten a bakkan hala teyak ya magpili ta magyan ta hebing ku, te i Damakewan ya makkamu magpili,” kunna.

24A ta pakadangag na kadwan kiden ta inadang na duwa kiden te Hesus a nalussaw kid hapa tekid. 25Ammi sa pinaabikan na kid ni Hesus petta madangag da ya ibar na tekid.

“Amu muy ya gagangay na Hentil kiden ta ikwenta da ya iturayan da kiden ta kuman na tagabu da. A ya mayat magmayor ta kahulun da kiden a doban na kid. 26Ammi awemuy mina parigan yen kid, te ya mayat madayawan tekamuy a maguray mina makitagabu ta kadwan. 27A ya mayat metun ta mayor na ngamin a maguray hapa makitagabu tekid. 28Te maski ya Tolayin nga taga Langit a bakkan ta yen ya umeyan na ta isin petta makitagabu ya tolay kiden tentu, awa intu ya makitagabu tekid, a isagapil na hapa ya angat na tekid, petta addu hapa ya masaka na tekid,” kunna tekid.

Ya Pagpamappya Ni Hesus Ta Duwa Na Nagdaram

(Mk 10:46-52; Lk 18:35-43)

29A tekiden nagtalib ta ili na Heriku a dumadagdag hapa tekid ya pake addu na tolay. 30A itta hapa ya duwa na nagdaram nga imatuttud ta pingit na kalsada en. A ta pakadangag da ta magtalib na i Hesusen a nagayayag kid na,

“Ay Afu, Simsima ni mina Dabid, ikallak na kami haen, Afu,” pakakin kid.

31Ammi nehuya na kid na tolay kiden petta aweda mina magsitang. Ammi nepasikan da para ya iayag da,

“Ay, Afu, Simsima ni mina Dabid, ikallak na kami haen, Afu,” kunda.

32A nagtayuk hapa i Hesus, a binaran na kid;

“Anu hapa ya pakkwa muy teyak?” kunna tekid.

33“Ay, Afu, ipaita mi ya awemi in pakaita,” kunda hapa.

34A gafu ta allak ni Hesus tekid a sini-ged na ya mata da kiden, a yen hapa ya nepakaita da, a dumagdag kid na hapa.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index