Search form

Matyu 20:18

18“A ta ayanin a magdulot kitanan ta ili na Herusalem,” kunna, “a yen sangaw ya panggafutan da ta Tolayin taga Langit, petta idarum da ta atubang na padi kiden ikid na mangituldu kiden ta lintig kiden, a sa ikayat da sangaw ta masi.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index