Search form

Matyu 20:25

25Ammi sa pinaabikan na kid ni Hesus petta madangag da ya ibar na tekid.

“Amu muy ya gagangay na Hentil kiden ta ikwenta da ya iturayan da kiden ta kuman na tagabu da. A ya mayat magmayor ta kahulun da kiden a doban na kid.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index