Search form

Matyu 21:18

Ya Pangigaged Ni Hesus Ta Kayu

(Mk 11:12-14, 20-25)

18A ta lalakwat a nagtoli kid na ituldu na kiden ta ili na Herusalem, ammi nabisinan i Hesus ta dalan.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index