Search form

Matyu 21:20

20A ta nepakaita na ituldu na kiden ta kayu en a “Anu alistu nagkatang ya kayu in?” kunda ta pagpaka-lat da.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index