Search form

Matyu 21:21

21A ya uhohug ni Hesus tekid a

“Kakurugan ya uhohug ku tekamuy, ta am pake ikatalak muy ya Namaratu ikid na awemuy pagduwaduwan ya nonot muy a makkwa muy hala ya kuman na nakkwak ta kayu in. A maski am ibar muy sangaw ta bagetayin ‘Umalit kan te maglattu kan ta bebay,’ kummuy, a Namaratu ya makkamu petta makkwa hala ya nebar muy.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index