Search form

Matyu 21:3

3A am itta sangaw ya mangpohut ta pangubad muy tekid ‘A te masapul na kid la bit ni Afu,’ kummuy tentu, a ipalubus na hala tekamuy,” kunna tekid, a umange kid.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index