Search form

Matyu 22

Ya Keangarigan Na Ari En Nga Nagpamakan

(Lk 14:15-24)

1A ya takday para na keangarigan nga binida ni Hesus tekid a intu yan:

2“Ya pangiangarigan ku ta pangikerutan na Namaratu ta tolay a kuman na takday na ari nga nagpamakan ta boda na anak na en,” kunna. 3“A dinob na ari en ya tagabu na kiden, petta enda alapan ya ginawi na kiden ta pagpamakan na en, ammi aweda ikayat ange. 4A sangaw nangidob ha ya ari en ta kadwan para tagabu na, a nebar na hapa tekid ya bidan da;

‘Ibar muy sangaw ta ginawik kiden ta dumatang kid na ta pagpamakan kin, te nabalin na haman ya pagparti mi ta baka kiden, a sa neparan na ya ngamin kanan da,’ kunna tekid, a umange kid na.

5Ammi ya enda kiden inalap a aweda kan matagop, te umange ya takday ta uma na en, a umange hapa ya takday ta tyenda na en. 6A ya kadwan kiden para a ginafut da haman ya tagabu kiden na ari en, a pinakakallak da kid kapye da kid pinapasi. 7A pirmi hapa ya poray na ari en, te dinob na ya suddalu na kiden, a enda pinapasi ya namapasi kiden ta tagabu na kiden, yaga tinungradan da hapa ya ili da. 8A sangaw nangidob ha ya ari en ta kadwan para tagabu na. A ya uhohug na tekid a

‘Sa neparan ya ngamin makan, ammi awena haman megitta na ginawik kiden. 9A emmuy mantu sanedan ya kalsada kiden, a gawin muy sangaw ya ngamin maita muy, petta e kid mangan,’ kunna tekid, a umange kid hapa.

10A sinaned da ya ngamin kiden kalsada ikid na dalan, a pinagkakampat da ya ngamin naita da nga dulay pase mappya na tolay, a napannu kid ta pagbodan na en.

11“A sangaw simarok hapa ya ari en, te ange hapa makikumusta ta sangaili na kiden. Ammi neitan na hapa ya takday tolay nga awan nagbarawasi ta barawasi na magboda, 12a

‘Hoy’, kunna tentu, ‘had kukum nakasarok ta isin nga awan magbarawasi ta pakibodam?’ kun na ari en tentu.

Ammi awan ta matabbag na. 13A inayagan na ari en ya tagabu na kiden petta pohetan da ya tolayen.

‘A pake galutan muy ta mappya a iwarad muy ta agyan na sugiram, petta magyan la ten makatangtangit ta pagagayoy na,’ kunna.

14A yen mina ya pagnonotan muy, te maski am addu ya ayagan na Namaratu ewan a addu hapa ya umawe, a assang la mantu ya mapili,” kun ni Hesus tekid.

Ya Pangayayyaw Na Pariseyu Kiden Te Hesus

(Mk 12:13-17; Lk 20:19-26)

15A ta nepakadangag na Pariseyu kiden ta bida kiden ni Hesus a nagbabidan da am had kunna mina na pangsikwat da tentu gafu ta uhohug na, petta itta mina ya pangidaruman da tentu. 16A ya iningwa da a dinob da tentu ya kadwan kiden ituldu da ikid na kahulun kiden ni Herud petta paruban da i Hesus. A ya uhohug da hapa te Hesus a

“Mistro, itta ya pohut mi teko, te amu mi ta matunung ka na tolay, a matunung hapa ya ngamin ituldum ta patarabaku na Namaratu tekitam, te awem la burungan am anu ya uray na tolay, ikid na awan ta idadumam. 17A dangagan mi haen teko am ipalubus na lintig ni Moses ya pagpaga tam ta bwis ta Ari na taga Roma kiden,” kunda.

18Ammi dana narikna ni Hesus ta itta ya dulay ta nonot da, a

“Kuga magimmamappya kam na tolay, te parparuban dak la. 19Itan ku bit ya piraken nga ipaga muy ta bwis muy,” kunna.

A negawat dan hapa ya piraken tentu.

20“A inya hud ya makāmukat ikid na makāngagan ta pirakin yan?” kunna tekid.

21“A sinang mukat na Ari en,” kunda hapa.

“A ipaita muy mantu ta gubyernu na Ari en ya mekustu ta pangurug muy tentu, a ipaita muy hapa ta Namaratu ya mekustu ta pangurug muy tentu,” kunna tekid.

22A gafu ta pake nepagpaka-lat da ya tabbag na en, a awedan pakolangan, a nagtatugut kid na.

Ya Pangparuba Na Saduseyu Kiden Te Hesus

(Mk 12:18-27; Lk 20:27-40)

23A ta arawin yen para la a umange hapa te Hesus ya Saduseyu kiden. A itta hapa ya pohut da tentu gafu ta aweda kurugan ta matolay hala sangaw ya nagpasi kiden.

24“Itta hapa ya pohut mi, Mistro, gafu ta lintig ni Moses,” kunda, “te am masi kan mina ya lalaki nga awan ta anak na, a mappya kan ta kabagis na en ya mangatawa ta kabalwan na en petta itta sangaw ya anak da nga lalaki nga mekwenta ta anak na nasi en. 25A ta idi ta lugar mi a itta ya pitu na lālāki nga nagkakabagis, a nangatawa hapa ya imunnanen, ammi nasi hala ta aweda para la paganak. A gafu ta netuldu ni Mosesen a ya kabagis na en ya nangatawa ta nabalu en, ammi nasi hala yen ta aweda para la paganak. 26A kumanen hapa ta mekatallu en ikid na mekappaten addet ta mekapitu en. 27A ta kabalinan na pasi na mekapitu en a nasi hapa ya babbayen. 28A am kakurugan ta matolay hala sangaw ya nagpasi kiden a had sin hud ta pitu kiden ya atawa sangaw na babbayen, te sa inatawa da haman?” kunda te Hesus.

29A ya tabbag ni Hesus tekid a

“Kuga magamamangaw kanan, te awemuy maawatan ya ikayat na uhohugan na surat kiden, yaga awemuy hapa amu ya pakapangwa na Namaratu. 30Te am matolay sangaw ya nagpasi kiden a megitta kid sangaw ta anghel kiden ta langit, a yen ta awedan sangaw mangatawa. 31A am pahig muy ta awena sangaw matolay na nagpasi kiden a had kunna mantu na pangawatan muy ta takdayen uhohug na Namaratu, te ya nebar na a

32‘Iyak ya Dyos nga dayawan ni Abraham, ikid ni Isak, ikid ni Hakob,’ kunna.

A gagangay mantu ta matolay la yen kid, te bakkan haman ta nasi ya magdayaw ta Dyos, te ya matolay ya magdayaw tentu,” kunna tekid.

33A ta pakadangag na tolay kiden ta tabbag ni Hesus ta Saduseyu kiden a nepagpaka-lat da hapa ya kalalaki na netuldu na en tekid.

Ya Kadakalan Na Lintig

(Mk 12:28-34)

34A ta nepakadangag na Pariseyu kiden ta nepangabak ni Hesus ta Saduseyu kiden a naghahulun kid ha nga ange nagpohut te Hesus. 35A ya takday tekid nga abugadu a intu ya nagpohut te Hesus ta pangparuba na tentu.

36“Mistro, dangagan mi haen teko am had sin ya kadakalan na lintig ta ngamin kiden lintig na Namaratu,” kunna.

37-38A ya tabbag hapa ni Hesus tentu a

“Ya kadakalan na ngamin kiden lintig na a intu yan:

‘Iddukam ya Dafumewan Namaratu ta ngamin nonot mu ikid na ngamin kasikanan na barim,’ kunna.

39A ya dagga hapa na lintigin yen a

‘Iddukam ya kagittam tolay ta kuman na pangidduk mu hala ta barim,’ kunna hapa.

40Te ya duwa kidin lintig ya fun na ngamin kidin lintig na Namaratu nga netuldu ni mina Moses ikid na aglavun kiden ta idi,” kun ni Hesus tentu.

(Mk 12:35-37; Lk 20:41-44)

41A ta pagkakampat para la na Pariseyu kiden a itta hapa ya pinohutan ni Hesus tekid.

42“Anu hapa ya uray muy ta Mangikerutanen nga nekari na Namaratu tekamuy? Inya hud ya gingginafu na?” kunna tekid.

“A intu gingginafu na i mina ari en Dabid,” kunda hapa.

43“A ta kumanen mantu a intu hala ya simsima ni mina Dabid. Ammi anu kawagan na ta nekwenta hapa ni Dabid ta dafu na, te ya nesurat ni Dabid gafu ta Kahalwa na Namaratu a

44‘Itta ya nebar na Namaratu ta dafu ken, te

E ka sin magtogkok ta kanawan kin, te ikita ya mangabak ta katapil mu kiden, petta iko sangaw ya makkamu ta ngamin,’ kunna.

45A am nengagan na mantu ni mina Dabid ta ‘Dafu ken,’ kunna, a had kukunna mantu magbalin ta simsima na para?” kun ni Hesus tekid,

46ammi awan ta amu da ta itabbag da tentu, a ye-yen na araw ya addet na pakidibati da tentu, te naabak kid na.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index