Search form

Matyu 22:1

Ya Keangarigan Na Ari En Nga Nagpamakan

(Lk 14:15-24)

1A ya takday para na keangarigan nga binida ni Hesus tekid a intu yan:

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index