Search form

Matyu 22:6

6A ya kadwan kiden para a ginafut da haman ya tagabu kiden na ari en, a pinakakallak da kid kapye da kid pinapasi.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index