Search form

Matyu 3:3

3te intu hala ya binida na aglavunen mina Isayas nga mapolu bit ta Dafu tam, petta dana iparan na ya tolay kiden. Te ya uhohug ni Isayas a intu yan:

“Itta sangaw ya makipaita ta kawanan na babali,

a iayayag na sangaw ya pangtabarang na ta tolay kiden,

petta meparan kid mina ta datang na Dafu tamen, petta malogon mina ya iange na tekid,” kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index