Search form

Matyu 4:12

Ya Pamegafu Na Tarabaku Ni Hesus

(Mk 1:14,15; Lk 4:14,15; Jn 4:43-45)

12A ta nekabalin na kumanen a nadamag ni Hesus ta nebalud dan i Hwanen nga nangzigut ta tolay kiden. A yen ta nagtugut hapa i Hesus ta lugar na Hudeya, te nagtoli ta agyan na en ta iten Galileya.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index