Search form

Matyu 4:18

Ya Pagpili Ni Hesus Ta Ituldu Na Kiden

(Mk 1:16-20; Lk 5:1-11; Jn 1:40-42)

18A tentu en nagtugtugut ta pingit na Alug na Galileya a nesimmun na ya duwa na magkabagis, ig Simon nga magngagan hapa te Pedru, ikid ni Andres. A magtahukul kid na ta alugen te dumatahukul kid ta ikan, a binaran na kid.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index