Search form

Matyu 4:7

7A ya tabbag ha ni Hesus tentu,

“Awek maglattu, te ya uhohug na takday surat na Namaratu a

‘Awemuy sangaw paruban ya pangkenga na Dafu muy Namaratu tekamuy,’ kunna.”

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index