Search form

Matyu 5:27

Ya Ituldu Ni Hesus Ta Magatattug

(Mk 10:11; Lk 16:18)

27“A dana nadangag muy hapa ya netuldu ni mina Moses ta idi ta ‘Awem mangadallaw,’ kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index