Search form

Matyu 5:31

Ya Ituldu Ni Hesus Ta Makigungay

31“A ya netuldu hapa ni Moses ta idi a

‘Maski am inya ya makigungay ta atawa na a mappya ta atadan na ta papel na pakigungay na tentu,’ kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index