Search form

Matyu 5:38

Ya Ituldu Ni Hesus Ta Mangibalat

38“A ya takday ha nadangag muy nga netuldu ni mina Moses a

‘Am itta ya mangbattak ta matam a battakam hapa ya mata na. A am pakkan na ya ngipam a pakkam hapa ya ngipan na,’ kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index