Search form

Matyu 5:43

Ya Gagangay Na Mangidduk

(Lk 6:31-36)

43“A ya takday ha nga nadangag muy nga netuldu da ta idi a

‘Iddukam ya makikofun teko, ammi ya makitapil teko a awem la ikallak,’ kunda.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index