Search form

Matyu 8:18

Ya Tabarang Ni Hesus Ta Dumagdag Tentu

(Lk 9:57-62)

18A ta takday ha na araw a itta kid ta pingit na alug, a umange hapa kumalihung ya pake addu na tolay. Ammi ya uhohug ni Hesus ta ituldu na kiden a “Entanan ta dammangewan,” kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index