Search form

Matyu 8:23

Ya Pagpaimmang Ni Hesus Ta Paddad

(Mk 4:35-41; Lk 8:22-25)

23A ta nepaglugan ni Hesus ta barangayen a dumagdag hapa ya ituldu na kiden.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index