Search form

Matyu 8:25

25A gafu ta nagburung na ya kahulun na kiden a enda hapa hinukal i Hesus.

“Ay Afu, ikerutan na kami, te lumammad kitanan,” kunda.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index