Search form

Matyu 8:26

26“A anu haman ta magburung kam? Kuga assang la ya pangikatalak muy,” kunna hapa tekid.

A tentu en nagtayuk a “Magimmang kanan,” kunna ta paddaden ikid na palung kiden, a nagimmang kid na, a nagsimpan ya danumen.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index