Search form

Matyu 8:32

32“A e kanan mantu,” kun ni Hesus ta anitu da kiden, a nagtugutan da ya lalaki kiden, kapye da simarok ta bahuy kiden. A ka-ma la nagadukal ya bahuy kiden bumilag, a sa nagurdak kid ta gatab na bagetayen kapye da nagkahunnak ta alugen, a sa nagkalimat kid na.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index