Search form

Matyu 8:5

Ya Pakimallak Na Suddalu En Te Hesus

(Lk 7:1-10)

5A tentu en simarok ta ili en a itta hapa ya kapitan na suddalu nga taga Roma, a umange nangdafung tentu.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index