Search form

Matyu 9:1

Ya Pagpamappya Ni Hesus Ta Awan Makahehit

(Mk l-12; Lk 5:17-26)

1A naglalugan mantu ha ig Hesus ta barangay da en, a nagtoli kid ha ta nagafun da en ta dammang, a dumatang kid na ta ili na en.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index