Search form

Matyu 9:12

12Ammi nedangagan na kid ni Hesus, a intu ya tumabbag tekid:

“A on ay, te gagangay haman ta ange ya manguru en ta agyan na magtakit kiden, te yen haman ya makaapag tentu.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index