Search form

Matyu 9:27

Ya Pagpamappya Ni Hesus Ta Duwa Na Daram

27A ta nepagtugut nig Hesus ta iten a tinaliban da ya duwa na lalaki nga nagdaram, ammi dumagdag kid hapa nga nagayayag te Hesus.

“O, Afu, Anak ni mina Dabid, Ikallak na kami O, Afu,” pakakin kid.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index