Search form

Matyu 9:9

Ya Pangpadagdag Ni Hesus Te Matyu

(Mk 13-17; Lk 5:27-32)

9A ta nepagtugut nig Hesus ta iten a nasimmu na hapa ya takday agsingir ta bwis nga imatuttud ta lugar na pagpagan na tolay kiden ta bwis da, a i Matyu ya ngagan na agsingiren. A ya uhohug ni Hesus ta pagtalib na tentu a

“Dumagdag kan teyak petta ituldu ta ka,” kunna tentu,

a imikkat hala nga dumagdag tentu, a sa nagdulot kid ta bali ni Matyu.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index