Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 1:3

3ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ، ܡܘܼܚܙܝܼܵܐ ܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܡܘܼܣܒܸܬ ܠܹܗ ܒܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܒܸܚܙܵܝܹܗ ܝܗܘܵܘ، ܘܗ̇ܘ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܒܘܼܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.