Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 1:8

8”ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܐܸܠܝܼ، ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܓܵܘ ܟܠܵܗ̇ ܝܼܗܘܼܕ، ܓܵܘ ܫܵܡܪܝܼܢ، ܘܗܲܠܔ ܡܲܪ̈ܙܵܢܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.“