Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 10

ܩܘܪܢܠܝܘܣ ܫܕܘܪܐ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ

1ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܩܹܣܲܪܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ، ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܕܣܝܼܥܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܣܝܼܥܬܵ‌ܐ ܕܐܝܼܛܵܠܝܼܵܐ. 2ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܐ ܘܟܹܐ ܙܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܘܟܠܹܗ ܒܲܝܬܹܗ. ܟܹܐ ܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ ܐܸܪ̈ܘܵܢܹܐ ܠܥܲܡܵܐ، ܘܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܹܐ ܨܲܠܹܐ ܗܘܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 3ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ، ܡܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬ ܕܬܠܵܬ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ. ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ.“ 4ܘܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ ܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ ܟܲܕ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܡܵܪܝܼ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ: ”ܨܠܵܘܵܬܘܼ̈ܟ݂ ܘܐܸܪ̈ܘܵܢܘܼܟ݂ ܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܕܟ݂ܵܪܵܐ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 5”ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܫܲܕܸܪ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܝܘܿܦܹܐ ܕܡܲܝܬ‌ܝܼ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ. 6”ܫܸܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܟܸܣ ܕܲܒܵܓ݂ ܫܸܡܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ، ܗ̇ܘ ܕܒܲܝܬܹܗ ܥܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܝܠܹܗ.“ 7ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ، ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ ܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܘܚܲܕ ܕܲܚܫܵܐ ܙܵܕܥܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ. 8ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܼܩܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ، ܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܠܝܘܿܦܹܐ.

ܚܙܘܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ

9ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬ ܕܬܪܸܥܣܲܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ، ܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܝܗ‌ܝ، ܩܘܼܪܒܸܢܗܘܿܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܠܐܓܵܪܹܐ ܕܨܲܠܹܐ ܗܘܵܐ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ. 10ܟܦܝܼܢܹܗ ܘܒܥܹܐ ܠܹܗ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ. ܟܲܕ ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗܘܼܕܸܪܬܵ‌ܐ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܬܸܡܗܵܐ. 11ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵ‌ܐ، ܘܚܲܕ ܡܵܐܢܵܐ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܠܟܸܬܲܢ ܓܘܼܪܵܐ، ܐܣܝܼܪܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥ ܩܘܼܪ̈ܢܝܼܵܬܹ‌ܐ ܘܒܸܨܠܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ. 12ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܪܸ̈ܓ̰ܒܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ، ܘܛܲܝܪܹ̈ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ. 13ܘܩܵܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܟܹܐܦܵܐ، ܩܘܼܡ، ܦܪܘܿܡ ܘܐܟ݂ܘܿܠܔ.“ 14ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܚܵܣ ܠܝܼ ܡܵܪܝܼ، ܓܵܘ ܚܲܝܝܼ̈ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܐܟ݂ܝܼܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܘܛܲܡܐܵܐ.“ 15ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܘܼܟܹܐ ܠܹܗ، ܐܲܢ݇ܬ ܠܵܐ ܩܵܪܹܝܬ ܠܹܗ ܛܲܡܐܵܐ.“ 16ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܬܠܵܬ ܓܵܗܹ̈ܐ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܪܡܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܠܫܡܲܝܵܐ.

17ܟܲܕ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗܝܼܪܵܐ ܒܘܼܬ ܚܸܙܘܵܐ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ، ܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܫܘܼܕܪܹܐ ܒܝܲܕ ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ. ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܘܟܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܕܵܪܬܵ‌ܐ. 18ܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܐܸܢ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܫܸܪܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ. 19ܟܲܕ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܗܘܵܐ ܒܘܼܬ ܚܸܙܘܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ: ”ܫܸܡܥܘܿܢ، ܗܵܐ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܲܩܘܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠܘܼܟ݂. 20”ܩܘܼܡ، ܨܠܝܼ ܘܙܹܠܔ݇ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬ ܒܫܸܟ ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܫܘܼܕܪܵܝ ܠܝܼ.“ 21ܘܨܠܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܟܸܣ ܐܵܢܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܗ̇ܘ ܕܒܲܩܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. ܒܘܼܬ ܡܘܼܕܝܼ ܐܬܝܼܹܐ ܝܬܘܿܢ؟“ 22ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ ܪܲܒ ܡܵܐܐ، ܐܢܵܫܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܙܵܕܥܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܟܹܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܟܠܹܗ ܛܵܝܸܦܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ. ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܝܲܕ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܫܲܕܸܪ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܕܐܵܬܹܝܬ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܫܵܡܹܥ ܡܸܢܘܼܟ݂ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ.“ 23ܡܘܼܥܒܸܪܵܝ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܘܡܘܼܫܪܝܼܵܝ ܠܹܗ. ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ. ܐܘܼܦ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܦܹܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܹܗ.

24ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܩܹܣܲܪܝܵܐ. ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܩܸܪܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܚܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ. 25ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܬܦܝܼܩ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ، ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܘܣܓ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ. 26ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܩܘܼܡ، ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܝܘܸܢ.“ 27ܘܗ̇ܘ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡܹܗ، ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܓ̰ܡܝܼܥܹܐ ܬܵܡܵܐ. 28ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܠܲܝܬ ܦܣܵܣܵܐ ܠܚܲܕ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܕܐܵܙܹܠܔ ܠܟܸܣ ܚܲܕ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܥܵܒܹܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܡܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܘܼܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܕܠܵܐ ܩܵܪܹܝܢ ܠܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܘܛܲܡܐܵܐ. 29”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܟܠܲܝܬܵ‌ܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܘܼܕܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܵܬܪܝܼ. ܒܵܥܹܝܢ ܕܒܲܩܪܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܫܘܼܕܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܵܬܪܝܼ؟“ 30ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܲܪܒܥܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܐܵܕܝܼܵܐ، ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬ‌ܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬ ܕܬܠܵܬ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ. ܗܵܐ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܩܲܕܡܝܼ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܒܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܡܲܒܪܸܩܵܢܬܵ‌ܐ، 31”ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܝܼ: ’ܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ، ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܫܡܝܼܥܬܵ‌ܐ ܨܠܘܿܬܘܼܟ݂، ܘܐܸܪ̈ܘܵܢܘܼܟ݂ ܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܕܟ݂ܵܪܵܐ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 32”’ܫܲܕܸܪ ܠܝܘܿܦܹܐ ܘܡܲܝܬ‌ܝܼ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ، ܫܸܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܕܲܒܵܓ݂ ܫܸܡܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ، ܥܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ.‘ 33”ܐܵܢܵܐ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܫܘܼܕܸܪܝܼ ܒܵܬܪܘܼܟ݂، ܘܐܲܢ݇ܬ ܨܦܵܝܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܘܼܟ݂ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܘܼܟ݂. ܘܐܲܚܢܲܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܟܠܲܢ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܵܡܥܲܚ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܸܬ ܐܸܠܲܢ.“

34ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܵܙܝܵܢܵܐ ܕܦܵܬܵ‌ܐ، 35”ܐܸܠܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܙܵܕܥܝܼ ܡܸܢܹܗ ܘܦܵܠܚܝܼ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ، ܩܘܼܒܠܹܐ ܝܢܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ. 36”ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܫܘܼܕܪܵܐ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܡܘܼܟܪܸܙ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܫܠܵܡܵܐ ܒܝܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܔ. 37”ܗ̇ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܟܠܵܗ̇ ܝܼܗܘܼܕ، ܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ، ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܡܘܼܟܪܸܙ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ، 38”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܫܝܼܚ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܘܒܚܲܝܠܵܐ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ، ܘܒܲܣܘܼܡܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܬܚܘܿܬ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܹܗ ܝܗܘܵܐ. 39”ܐܲܚܢܲܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܒܘܼܬ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕ ܘܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܐܵܢܝܼ ܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܒܬܠܵܝܬܹܗ ܥܲܠܔ ܩܲܝܣܵܐ، 40”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ، ܘܡܘܼܥܒܸܕ ܠܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܚܸܙܝܵܐ، 41”ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܠܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢܲܢ، ܐܲܚܢܲܢ ܕܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܡ ܓܲܒܹܐ ܠܲܢ ܕܗܵܘܲܚ ܣܵܗܕܹ̈ܐ، ܘܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܲܢ ܘܫܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܩܝܵܡܬܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ. 42”ܘܩܵܡ ܦܵܩܹܕ ܠܲܢ ܕܡܲܟܪܸܙܲܚ ܘܝܵܗܒܲܚ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܠܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ، ܕܗ̇ܘ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܘܼܒܝܵܐ ܒܝܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ ܘܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ. 43”ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܕܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܦܘܼܚܠܵܐ ܒܫܸܡܹܗ.“

44ܟܲܕ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ، ܫܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܗܘܵܘ ܗܹܡܸܙܡܵܢ. 45ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܓܙܝܼܪܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܦܸܟ݂ܬܵ‌ܐ ܐܘܼܦ ܥܲܠܔ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. 46ܣܵܒܵܒ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܗܘܵܘ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܒܘܼܚܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: 47”ܡܵܨܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܡܲܟܠܹܐ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܡܝܼܕܹܐ ܒܡ̈ܝܼܵܐ؟ ܣܵܒܵܒ ܐܘܼܦ ܐܲܢܹܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܲܢ.“ 48ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܡܝܼܕܹܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.