Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 11:1

ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܓܘ ܐܘܪܫܠܡ

1ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܓܵܘ ܝܼܗܘܼܕ ܕܐܘܼܦ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.