Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 12:17

17ܘܫܥܝܼܫ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܕܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ. ܗܘܼܩܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ.“ ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ.