Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 12:3

3ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܵܐ ܫܦܝܼܪܹܗ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ.