Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 13

ܒܪܢܒ݂ܐ ܘܫܐܘܠܔ ܦܝܫܐ ܫܘܕܪܐ

1ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܐܵܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ، ܫܸܡܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ ܒܲܪܢܒ݂ܵܐ، ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܢܝܼܓܲܪ، ܘܠܘܼܩܝܼܘܿܣ ܡ̣ܢ ܩܸܘܪܝܼܢܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܘܡܵܢܵܐܹܝܠܔ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܠܕ݇ܘܼܬܹܗ، ܘܫܵܐܘܿܠܔ. 2ܟܲܕ ܐܲܢܹܐ ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܒܸܨܝܵܡܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ: ”ܦܪܘܿܫܘܼܢ ܐܸܠܝܼ ܫܵܐܘܿܠܔ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܩܸܪܝܵܝ ܝܘܸܢ.“ 3ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܨܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܘܨܘܼܠܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܘܫܘܼܕܪܵܝ ܠܗܘܿܢ. 4ܐܲܢܹܐ ܟܲܕ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܕܪܹܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܣܹܠܵܘܩܝܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܛܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܵܡܵܐ ܗܲܠܔ ܩܸܘܦܪܘܿܣ. 5ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܣܵܠܵܡܹܢܵܐ، ܡܘܼܟܪܸܙ ܠܗܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܘܐܘܼܦ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ. 6ܚܕܝܼܪܗܘܿܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܓܵܙܲܪܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܦܵܦܘܿܣ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ. ܬܵܡܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܒܲܪ ܝܼܫܘܿܥ، ܚܲܪܵܫܵܐ ܘܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ. 7ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܠܟܸܣ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܩܸܘܦܪܘܿܣ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܣܲܪܓܝܼܘܿܣ ܦܵܘܠܘܿܣ، ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܚܲܟܝܼܡܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܫܵܐܘܿܠܔ ܘܠܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܘܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܕܫܵܡܹܥ ܗܘܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 8ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܪܵܫܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܬܘܼܪܓܸܡܵܐ ܐܵܠܘܼܡܘܿܣ، ܟܸܠܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܕܡܲܩܠܸܒ ܗܘܵܐ ܠܫܲܠܝܼܛܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. 9ܐܝܼܢܵܐ ܫܵܐܘܿܠܔ، ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ، ܟܲܕ ܡܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: 10”ܝܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܸܠܡܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ، ܘܣܵܢܝܵܢܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܒܸܫܠܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܦܟ̰ܘܼܠܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹ‌ܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝܵܐ؟ 11”ܗܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܝܼܕܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠܘܼܟ݂ ܝܼܠܵܗ̇، ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬ ܣܸܡܝܵܐ ܘܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬ ܒܲܗܪܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ.“ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܚܸܫܟܵܐ ܘܥܲܡܛܵܢܵܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܸܛܥܵܝܵܐ ܘܒܸܒܥܵܝܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܕܕܵܒܹܩ ܒܐܝܼܕܹܗ. 12ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܗܘܼܡܸܢܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܒܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܘܼܬ ܡܵܪܝܵܐ.

ܦܘܠܘܣ ܘܒܪܢܒ݂ܐ ܓܘ ܐܢܛܝܘܟ݂ܝ

13ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܛܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܦܘܿܣ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܦܲܪܓܹܐ ܓܵܘ ܦܲܡܦܘܼܠܝܼܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܦܪܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܕܝܼܪܹܗ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 14ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܲܪܓܹܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܐܵܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܓܵܘ ܦܝܼܣܝܼܕܝܵܐ. ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܠܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ. 15ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܩܪܵܝܬܵ‌ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ، ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܠܥܲܡܵܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܐܸܠܲܢ.“

16ܗ̇ܝܓܵܗ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ، ܫܥܝܼܫ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܟܹܐ ܙܵܕܥܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܫܡܹܥܡܘܼܢ ܐܸܠܝܼ. 17”ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܠܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈، ܘܡܘܼܪܸܡ ܠܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ، ܘܒܚܲܝܠܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܦܘܼܠܛܵܝ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܲܬܪܵܐ.+ 18”ܘܬܘܼܪܣܝܼܵܝ ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ.+ 19”ܫܡܝܼܛ ܠܹܗ ܫܒܲܥ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܟܢܲܥܢ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܪܥܵܐ ܠܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ.+ 20”ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܗܲܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܕܫܡܘܼܐܹܝܠܔ ܢܒ݂ܝܼܵܐ.+ 21”ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܫܵܐܘܿܠܔ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܩܝܼܫ، ܡ̣ܢ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ، ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ.+ 22”ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܫܵܐܘܿܠܔ،+ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܵܘܝܼܕ ܡܲܠܟܵܐ، ܘܣܗܝܼܕ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܠܕܵܘܝܼܕ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܝܼܫܲܝ ܐܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܒܝܼ. ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܥܵܒܹܕ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܥܹܝܢ.‘+ 23”ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܐ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܦܵܪܘܿܩܵܐ، ܝܼܫܘܿܥ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܩܘܼܘܸܠܔ ܠܹܗ. 24”ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܐܬܵܝܬܵ‌ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܘܼܟܪܸܙ ܠܹܗ ܠܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܕܬܲܘܸܒ ܘܥܵܡܹܕ. 25”ܟܲܕ ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܪܲܗܛܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܢ ܐܵܢܵܐ؟ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܗ̇ܘ. ܠܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܵܬܪܝܼ ܚܲܕ ܕܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܫܚܹܢ ܕܫܵܪܹܝܢ ܠܨܵܘܠܘܼ̈ܗ‌ܝ.‘

26”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܵܕܥܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܕܸܪܬܵ‌ܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. 27”ܥܵܡܪ̈ܵܢܹܐ ܕܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܓܘܼܪ̈ܵܢܵܝܗ‌ܝ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܕܝܵܢܬܵܝܗ‌ܝ ܐܸܠܹܗ ܬܘܼܡܸܡ ܠܗܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪܝܹܐ ܒܟܠܔ ܫܲܒܬܵ‌ܐ. 28”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܡܵܘܬܵ‌ܐ ܒܝܼܹܗ، ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܩܵܛܹܠܔ ܠܹܗ. 29”ܘܟܲܕ ܬܘܼܡܸܡ ܠܗܘܿܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܗܘܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܡܘܼܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܝܣܵܐ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ. 30”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، 31”ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܕܝܼܵܐ ܣܵܗ̈ܕܘܼܗ‌ܝ ܝܢܵܐ ܠܟܸܣ ܥܲܡܵܐ. 32”ܐܲܚܢܲܢ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܘܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܘܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈، 33”ܘܬܘܼܡܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ، ܕܝܼܘܲܚ ܒܢܘܿܢ̈ܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܡܲܙܡܘܿܪܵܐ ܕܬܪܹܝ:

ܐܲܢ݇ܬ ܒܪܘܿܢܝܼ ܝܘܸܬ، ܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ ܩܵܡ ܗܲܨܠܸܢܘܼܟ݂.+

34”ܕܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܕܗܸܟ̃ ܠܵܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܠܚܪܵܒ݂ܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܡܝܼܪܹܗ:

ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܢܘܼܟ݂ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܡܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܘܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܝܼ ܠܕܵܘܝܼܕ.+

35”ܒܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇:

ܠܹܐ ܫܵܒ݂ܩܹܬ ܩܲܕܝܼܫܘܼܟ݂ ܚܵܙܹܐ ܚܪܵܒ݂ܵܐ.+

36”ܕܵܘܝܼܕ ܒܕܵܘܪܵܐ ܕܓܵܢܹܗ ܦܠܝܼܚ ܠܹܗ ܘܬܘܼܡܸܡ ܠܹܗ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܡܝܼܟ݂ ܠܹܗ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܩܒ݂ܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܚܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܹܗ. 37”ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܠܵܐ ܚܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ. 38”ܒܵܥܹܝܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ، ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܒܐܵܗܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ. 39”ܘܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܫܸܛܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܡܲܟܫܸܛ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 40”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܕܠܵܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ:

41ܓܲܫܩܘܼܢ ܡܲܣܚܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܥܲܓ̰ܒܘܼܢ ܘܛܠܘܿܩܘܼܢ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܹܢ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܒܝܵܘܡܵܢܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܕܠܹܐ ܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܗܲܩܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.“+

42ܟܲܕ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܒܸܦܠܵܛܵܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܘܗܲܡܙܸܡܝܼ ܗܘܵܘ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܒܫܲܒܬܵ‌ܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ. 43ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܘܼܦ ܩܠܝܼܒܵܝܹ̈ܐ ܙܵܕܥܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܚܬܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܚܸܠܡܲܬ ܕܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ. ܘܐܲܢܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܘܡܲܩܘܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܒܫܵܦܵܩܲܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 44ܒܫܲܒܬܵ‌ܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܸܫܡܵܥܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ. 45ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ، ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܸܠܝܹܐ ܒܲܚܸܠܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܗܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܡܙܘܼܡܵܝ ܝܗܘܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ، ܘܓܕܝܼܦ ܠܗܘܿܢ.

46ܗ̇ܝܓܵܗ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܒܓ̰ܘܼܪܐܲܬ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܘܵܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܕܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܟܪܸܙܲܚ ܗܘܵܘ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܘܼܗ̇ ܘܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܕܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܵܠܲܡ، ܒܸܬ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܘܡܲܟܪܸܙܲܚ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. 47”ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܡܵܪܲܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ:

ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܲܗܪܵܐ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܕܗܵܘܹܝܬ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܗܲܠܔ ܡܲܪ̈ܙܵܢܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.“+

48ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܚܕܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܡܝܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܘܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܓܘܼܒܝܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ. 49ܘܦܪܝܼܣ ܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܟܠܹܗ ܗ̇ܘ ܐܲܬܪܵܐ. 50ܐܝܼܢܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܚܘܼܦܸܛ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܡܝܘܼܩܪܹ̈ܐ ܙܵܕܥܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܠܪܹ̈ܝܫܵܢܹܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܘܼܩܸܡ ܠܗܘܿܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠܔ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܥܲܠܔ ܒܲܪܢܒ݂ܵܐ، ܘܦܘܼܠܛܵܝ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܝ̈ܗ‌ܝ. 51ܐܵܢܝܼ ܟܲܕ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܢܦܝܼܨ ܠܗܘܿܢ ܥܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܩܠܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܐܝܼܩܵܢܘܿܢ. 52ܘܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܸܠܝܹܐ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.