Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 13:50

50ܐܝܼܢܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܚܘܼܦܸܛ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܡܝܘܼܩܪܹ̈ܐ ܙܵܕܥܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܠܪܹ̈ܝܫܵܢܹܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܘܼܩܸܡ ܠܗܘܿܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠܔ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܥܲܠܔ ܒܲܪܢܒ݂ܵܐ، ܘܦܘܼܠܛܵܝ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܝ̈ܗ‌ܝ.