Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 14:22

22ܡܲܩܘܝܼ ܗܘܵܘ ܓܵܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ، ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܠܸܒܵܐ ܕܟܵܠܝܼ ܩܸܘܝܹܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܒܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܵܒ݂ܪܲܚ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“