Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 15

ܡܘܬܒ݂ܐ ܓܘ ܐܘܪܫܠܡ

1ܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܼܗܘܼܕ ܠܐܵܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܙܝܼܪܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܕܲܬ ܕܡܘܼܫܹܐ، ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܦܪܝܼܩܹܐ.“+ 2ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܘܕܘܼܪܵܫܵܐ ܒܹܝܠܵܝܗ‌ܝ ܘܒܹܝܠܔ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܡܘܼܚܫܸܚ ܠܗܘܿܢ ܕܐܵܣܩܝܼ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܠܟܸܣ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ. 3ܡܘܼܦܫܸܛܵܝ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܵ‌ܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܦܹܘܢܝܼܩܹܐ ܘܫܵܡܪܝܼܢ، ܘܗܘܼܩܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܘܼܦ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܪܗܘܿܢ ܘܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܡܘܼܚܕܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ. 4ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܩܘܼܒܠܹܐ ܒܝܲܕ ܥܹܕܬܵ‌ܐ ܘܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ. ܘܗܘܼܩܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ. 5ܐܝܼܢܵܐ ܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܣܝܼܥܬܵ‌ܐ ܕܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܓܙܝܼܪܹܐ ܘܦܩܝܼܕܹܐ ܕܢܵܛܪܝܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ.“

6ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܠܸܕܪܵܫܵܐ ܥܲܠܔ ܐܵܗܵܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ. 7ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܪܵܒܵܐ ܕܘܼܪܵܫܵܐ، ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܝܼܝܼ ܫܵܡܥܝܼ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܘܗܲܡܸܢܝܼ. 8”ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܕܥܵܢܵܐ ܕܠܸܒܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܣܗܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܟܲܕ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܐܸܠܲܢ. 9”ܠܵܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܒܹܝܠܲܢ ܘܒܹܝܠܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܕܘܼܟܹܐ ܠܹܗ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. 10”ܐܵܕܝܼܵܐ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܕܢܝܼܪܵܐ ܥܲܠܔ ܩܕܵܠܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ، ܗ̇ܘ ܕܠܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܘܠܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܡܨܹܐ ܠܲܢ ܛܵܥܢܲܚ ܠܹܗ. 11”ܐܸܠܵܐ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܡܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܢܝܼ ܦܝܼܫܹܐ ܝܘܲܚ ܦܘܼܪܩܹܐ ܒܝܲܕ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ.“

12ܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܫܬܝܼܩ ܠܹܗ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܗܲܩܘܼܝܹܐ ܒܘܼܬ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܘܕܘܼܡܵܪܹ̈ܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܓܵܘ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. 13ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܵܢܝܼ ܦܪܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܫܡܹܥܡܘܼܢ ܐܸܠܝܼ، 14”ܫܸܡܥܘܿܢ ܗܘܼܩܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܣܘܼܚܒܸܪܹܗ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܥܲܡܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ. 15”ܘܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܐܵܗܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:

16’ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܕܵܝܪܹܢ ܘܒܸܬ ܒܵܢܹܢܹܗ ܡܲܫܟܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܕܝܼܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ، ܒܸܬ ܡܲܩܸܡܸܢܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܒܸܬ ܒܵܢܹܝܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܢܦܝܼܠܵܐ ܡܸܢܹܗ.

17’ܕܛܵܥܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܣܵܗܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܫܸܡܝܼ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ،‘+ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܢܹܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ.

18ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܝܕܝܼܥܹܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ.

19”ܐܵܢܵܐ ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܘܸܢ ܕܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܠܵܗ̇ ܥܲܣܩܵܐ ܥܲܠܔ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܕܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ، 20”ܐܝܼܢܵܐ ܟܵܬܒܲܚ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܡܲܚܒܸܪܲܚ ܠܗܘܿܢ ܕܪܵܚܩܝܼ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܵ‌ܐ ܕܨܵܢܲܡܹ̈ܐ، ܘܡ̣ܢ ܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܡ̣ܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ ܚܢܝܼܩܹ̈ܐ، ܘܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ.+ 21”ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܕܵܘܪܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܟܪܸܙܝܼ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܓܵܘ ܟܠܔ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܘܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܠܹܗ ܟܠܔ ܫܲܒܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ.“

ܓ̰ܘܘܒ ܕܡܘܬܒ݂ܐ

22ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܛܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ، ܘܥܲܡ ܟܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܵ‌ܐ، ܕܓܲܒܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܘܫܲܕܪܝܼ ܠܗܘܿܢ ܠܐܵܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܥܲܡ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ. ܘܓܘܼܒܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܦ ܠܝܼܗܘܼܕܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܒܲܪ ܫܲܒܵܐ، ܘܠܫܝܼܠܵܐ، ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ. 23ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܲܚܢܲܢ، ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ، ܕܝܼܘܲܚ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܫܲܕܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܫܠܵܡܹ̈ܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܒܐܵܢܛܝܘܿܟ݂ܝ، ܘܒܣܘܼܪܝܼܵܐ، ܘܒܩܝܼܠܝܼܩܝܼܵܐ. 24”ܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܕܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܢܲܢ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܦܣܵܣܵܐ ܕܝܼܲܢ، ܘܫܓ݂ܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܘܡܘܼܫܓܸܫ ܠܗܘܿܢ ܚܝܼܵܠܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ. 25”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚ ܠܲܢ ܕܓܲܒܲܚ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܘܫܲܕܪܲܚ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܡܘܼܚܸܒܲܢ̈ ܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܘܦܵܘܠܘܿܣ، 26”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܝܼܚܵܝ ܝܢܵܐ ܚܲܝܵܝ̈ܗ‌ܝ ܒܘܼܬ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 27”ܫܲܕܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܘܫܝܼܠܵܐ ܕܐܵܡܪܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܟܬܝܼܒ݂ ܠܲܢ. 28”ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܘܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ: 29”ܕܪܵܚܩܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܚܹܐ ܠܨܵܢܲܡܹ̈ܐ، ܘܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܐܟ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܕܗܲܝܘܵܢ ܚܢܝܼܩܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ. ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܢܵܛܪܝܼܬܘܿܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ. ܦܘܼܫܘܼܢ ܒܫܲܝܢܵܐ.“

30ܐܲܢܹܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܕܪܹܐ ܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܵܢܛܝܘܿܟ݂ܝ، ܓ̰ܘܼܡܸܥ ܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܹܕܬܵ‌ܐ ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܓܲܪܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. 31ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܸܪܝܵܐ ܠܗܘܿܢ، ܚܕܹܐ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܗܒܹܐ ܠܸܒܵܐ. 32ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܘܫܝܼܠܵܐ، ܟܲܕ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ، ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܸܒܵܐ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܚܘܼܠܸܢܵܝ ܠܗܘܿܢ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢ. 33ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܕܪܹܐ ܒܫܠܵܡܵܐ ܒܝܲܕ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܠܟܸܣ ܐܵܢܝܼ ܕܫܘܼܕܪܵܝ ܝܗܘܵܘ. 34ܐܝܼܢܵܐ ܫܝܼܠܵܐ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ. 35ܐܝܼܢܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܐܵܢܛܝܘܿܟ݂ܝ ܐܲܝܟܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܡܲܠܦܝܼ ܗܘܵܘ ܘܡܲܟܪܸܙܝܼ ܗܘܵܘ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܦܪܫܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ ܘܒܪܢܒ݂ܐ

36ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܒܲܪܢܒ݂ܵܐ: ”ܕܵܝܪܲܚ ܘܬܵܦܩܲܚ ܒܐܲܚܘܿܢܘܵܬܲܢ̈ ܒܟܠܔ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܡܘܼܟܪܸܙ ܠܲܢ ܓܵܘܘܼܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܘܚܵܙܲܚ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܢܵܐ.“ 37ܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܠܲܒܸܠܔ ܗܘܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܡܵܪܩܘܿܣ. 38ܐܝܼܢܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܵܐ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܕܠܲܒܸܠܔ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܫܒ݂ܝܼܩܵܝ ܝܗܘܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܗܘܵܘ ܓܵܘ ܦܲܡܦܘܼܠܝܼܵܐ، ܘܠܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. 39ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܩܲܪܵܨܘܼܬܵ‌ܐ ܒܹܝܠܵܝܗ‌ܝ ܘܦܪܝܼܫ ܠܗܘܿܢ. ܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܠܡܵܪܩܘܿܣ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܝܵܡܵܐ ܠܩܸܘܦܪܘܿܣ. 40ܦܵܘܠܘܿܣ ܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܠܫܝܼܠܵܐ ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ، ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܣܘܼܦܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܠܫܵܦܵܩܲܬ ܕܡܵܪܝܵܐ. 41ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܓܵܘ ܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܩܝܼܠܝܼܩܝܼܵܐ، ܡܲܩܘܘܼܝܹܐ ܠܥܹܕܵܬܹ̈‌ܐ.