Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 15:16

16’ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܕܵܝܪܹܢ ܘܒܸܬ ܒܵܢܹܢܹܗ ܡܲܫܟܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܕܝܼܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ، ܒܸܬ ܡܲܩܸܡܸܢܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܒܸܬ ܒܵܢܹܝܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܢܦܝܼܠܵܐ ܡܸܢܹܗ.