Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 15:20

20”ܐܝܼܢܵܐ ܟܵܬܒܲܚ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܡܲܚܒܸܪܲܚ ܠܗܘܿܢ ܕܪܵܚܩܝܼ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܵ‌ܐ ܕܨܵܢܲܡܹ̈ܐ، ܘܡ̣ܢ ܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܡ̣ܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ ܚܢܝܼܩܹ̈ܐ، ܘܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ.