Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 16:34

34ܠܘܼܒܠܵܝ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹܗ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܩܲܕܡܵܝܗ‌ܝ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ، ܘܚܕܹܐ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܗ̇ܘ ܘܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ.