Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 18:14

14ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܐܠܝܼܘܿܢ ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܒܝܼܫܵܐ ܝܲܢ ܦܠܝܼܡܵܐ ܝܲܢ ܣܸܪܝܵܐ، ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܝܼ ܕܫܵܡܥܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ،