Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 18:24

ܐܦܠܘ ܓܘ ܐܦܣܘܣ

24ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܐܵܦܲܠܘܿ ܡ̣ܢ ܥܵܡܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܝܼܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܐܵܦܸܣܘܿܣ. ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡܲܠܵܠܵܐ ܘܝܵܕܥܵܢܵܐ ܕܟܬܵܒܹ̈ܐ.