Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 18:5

5ܟܲܕ ܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܫܝܼܠܵܐ ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܡ̣ܢ ܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ، ܦܵܘܠܘܿܣ ܕܒ݂ܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܹܗ ܠܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܕܝܼܫܘܿܥ ܝܼܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ.