Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 19

ܦܘܠܘܣ ܓܘ ܐܦܣܘܣ

1ܟܲܕ ܐܵܦܲܠܘܿ ܓܵܘ ܩܘܿܪܲܢܬܘܿܣ ܝܼܗܘܵܐ، ܦܵܘܠܘܿܣ ܚܕܝܼܪܹܗ ܓܵܘ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܐܵܦܸܣܘܿܣ. ܬܵܡܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ. 2ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܠܵܐ، ܐܘܼܦ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܫܡܝܼܥܹܐ ܕܐܝܼܬ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.“ 3ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܦܵܘܠܘܿܣ: ”ܒܵܣ ܒܡܘܼܕܝܼ ܥܡܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܒܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ.“ 4ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܦܵܘܠܘܿܣ: ”ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܘܼܥܡܸܕ ܠܹܗ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܗܲܡܸܢܝܼ ܗܘܵܘ ܒܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܵܬܪܹܗ، ܕܝܼܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ.“ 5ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ، ܥܡܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ. 6ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܨܠܹܐ ܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܗܘܿܢ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܘܢܘܼܒܹܐ ܠܗܘܿܢ. 7ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܝܼܗܘܵܘ ܐܲܝܟ݂ ܬܪܸܥܣܲܪ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ.

8ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܒܓ̰ܘܼܪܐܲܬ ܬܵܡܵܐ ܩܵܐ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ، ܒܸܕܪܵܫܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 9ܐܝܼܢܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܡܘܼܩܫܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܘܠܵܐ ܡܘܼܨܝܸܬ ܠܗܘܿܢ، ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܗܘܿܢ ܣܸܪܝܵܐ ܥܲܠܔ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܲܕܡ ܟܸܢܫܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܥܲܡܹܗ، ܘܟܠܔ ܝܘܿܡ ܟܹܐ ܕܵܪܹܫ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵ‌ܐ ܕܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܸܡܹܗ ܛܘܼܪܵܢܘܿܣ. 10ܐܵܗܵܐ ܓܪܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܬܲܪܬܹܝ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܐܵܣܝܼܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ. 11ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܦܵܘܠܘܿܣ، 12ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܝܵܠܸܚܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܲܪ̈ܘܵܢܹܐ ܕܕܵܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܦܲܓ݂ܪܹܗ ܡܲܝܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܘܡܲܬܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ ܘܒܵܣܡܝܼ ܗܘܵܘ، ܘܐܘܼܦ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗܘܵܘ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ.

ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܣܩܘܐ

13ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܘܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܕܦܲܠܛܝܼ ܗܘܵܘ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ، ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܒܫܸܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ، ܗ̇ܘ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܠܹܗ، ܒܸܦܩܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ.“ 14ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܣܩܹܘܵܐ، ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ، ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܗܘܵܘ ܐܵܗܵܐ. 15ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇: ”ܠܝܼܫܘܿܥ ܟܹܐ ܝܵܕܥܵܢ، ܘܠܦܵܘܠܘܿܣ ܟܹܐ ܝܵܕܥܵܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܢܝܼ ܝܬܘܿܢ؟“ 16ܘܫܘܝܼܪܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܓ݂ܠܝܼܒ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܡܸܚܝܵܝ ܠܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܫܘܼܠܚܵܝܹ̈ܐ ܘܕܲܪ̈ܒܵܢܹܐ ܥܪܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ.

17ܟܲܕ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܬܵ‌ܐ ܐܵܗܵܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܥܵܡܪ̈ܵܢܹܐ ܕܓܵܘ ܐܵܦܸܣܘܿܣ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܩܝܼܪܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ. 18ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܟܹܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܘܡܵܘܕܝܼ ܗܘܵܘ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܒܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕܵܝ ܝܗܘܵܘ. 19ܐܘܼܦ ܪܵܒܵܐ ܚܲܪ̈ܵܫܹܐ ܓ̰ܘܼܡܸܥ ܠܗܘܿܢ ܟܬܵܒ݂ܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܡܘܼܩܕܵܝ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ. ܚܘܼܫܒܸܢܗܘܿܢ ܛܝܼܡܵܝܗ‌ܝ ܘܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܚܸܫܒܘܼܢܵܐ ܠܚܲܡܫܝܼ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܣܹܐܡܵܐ. 20ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܪܝܼܣ ܠܵܗ̇ ܘܓܘܼܪܘܸܣ ܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ.

21ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ، ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܒܠܸܒܹܗ ܕܐܵܙܹܠܔ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ ܘܐܵܟ݂ܵܐܝܼܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܵܙܹܠ݇ܢ ܬܵܡܵܐ، ܒܵܥܹܝܢ ܕܚܵܙܹܝܢ ܐܘܼܦ ܠܪܗܘܿܡܹܐ.“ 22ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܗܲܝܸܪ̈ܵܢܘܼܗ‌ܝ، ܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ ܘܐܵܪܸܣܛܘܿܣ، ܠܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ، ܘܗ̇ܘ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܵܘ ܐܵܣܝܼܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ.

ܫܓ݂ܘܫܝܐ ܓܘ ܐܦܣܘܣ

23ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܗ̇ܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܥܲܠܔ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵ‌ܐ. 24ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܚܵܫܹܠܣܹܐܡܵܐ ܫܸܡܹܗ ܕܝܼܡܲܛܪܝܼܘܿܣ ܕܟܹܐ ܬܲܪܸܨ ܗܘܵܐ ܨܵܢܲܡܹ̈ܐ ܕܐܵܪܛܹܡܝܼܣ ܡ̣ܢ ܣܹܐܡܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܡܛܹܐ ܗܘܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܠܐܘܼܡܵܢܹ̈ܐ. 25ܐܵܗܵܐ ܓ̰ܘܼܡܸܥ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܗܘܵܘ ܒܫܘܼܠܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܝܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܩܢܵܝܬܲܢ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܠܵܗ̇، 26”ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܒܸܫܡܵܥܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܗܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܡܲܪܥܘܼܫܹܐ ܝܠܹܗ ܘܡܲܕܘܼܪܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ، ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܓܵܘ ܐܵܦܸܣܘܿܣ، ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܐܵܣܝܼܵܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܬܘܼܪܨܹܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. 27”ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܬܲܓܵܪܘܼܬܲܢ ܒܸܬ ܒܵܛܠܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܵܪܛܹܡܝܼܣ ܐܲܠܵܗܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܣܠܝܼܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܐܲܠܵܗܬܵ‌ܐ ܒܓܵܢܘܼܗ̇ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܣܓ݂ܝܼܕܬܵ‌ܐ ܒܐܵܣܝܼܵܐ ܘܒܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܢܝܹܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܣܠܝܼܒܵܐ ܚܸܩܪܘܼܗ̇.“

28ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ، ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܸܠܝܹܐ ܚܸܡܬܵ‌ܐ، ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܪܛܹܡܝܼܣ ܕܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ.“ 29ܫܓ݂ܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܘܪܚܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܓ̰ܡܵܥܬܵ‌ܐ ܘܓܘܼܪܓܸܫ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܠܓܵܐܝܼܘܿܣ ܘܠܐܵܪܸܣܛܲܪܟ݂ܘܿܣ، ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܩܹܕܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. 30ܦܵܘܠܘܿܣ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܥܵܒܹܪ ܠܟܸܣ ܟܸܢܫܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܩܵܡ ܡܲܟܠܝܼ ܠܹܗ. 31ܐܘܼܦ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܵܣܝܼܵܐ، ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܕܦܵܘܠܘܿܣ، ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܒܝܼܹܗ ܕܠܵܐ ܥܵܒܹܪ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܓ̰ܡܵܥܬܵ‌ܐ. 32ܟܸܢܫܵܐ ܫܓ݂ܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܘ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܝܗܘܵܘ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ، ܘܐܵܢܝܼ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ. ܘܪܵܒܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܓ̰ܡܝܼܥܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ. 33ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܩܲܕܡܵܐ ܚܲܕ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܘܿܣ ܘܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܗܲܡܙܸܡ ܗܘܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܫܥܝܼܫ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܘܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܓ̰ܲܘܸܒ ܗܘܵܐ ܒܘܼܬ ܓܵܢܹܗ ܩܵܐ ܟܸܢܫܵܐ. 34ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܕܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܚܲܕ ܩܵܠܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܣܵܥܲܬܹ̈‌ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܪܛܹܡܝܼܣ ܕܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ.“

35ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܡܘܼܫܠܹܐ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ، ܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܢܝܹܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܢܵܛܪܵܢܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܵܪܛܹܡܝܼܣ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ، ܘܕܨܲܠܡܘܼܗ̇ ܕܨܠܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ، 36”ܟܲܕ ܐܲܢܹܐ ܠܹܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܠܸܣܪܵܒ݂ܵܐ، ܘܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܘܼܗ̇، ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܫܸܠܝܹܐ ܘܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܒܡܲܠܝܲܙܬܵ‌ܐ. 37”ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܟܲܕ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܣܠܝܼܒܹܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܓܕܝܼܦܹܐ ܥܲܠܔ ܐܲܠܵܗܬܲܢ. 38”ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܕܝܼܡܲܛܪܝܼܘܿܣ ܘܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܩܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ، ܐܝܼܬ ܕܝܼܘܵܢ ܘܐܝܼܬ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܥܸܠܬܵܝܗ‌ܝ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. 39”ܘܐܸܢ ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܼ ܙܵܘܕܵܐ ܕܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܸܪܝܵܐ ܓܵܘ ܓ̰ܡܵܥܬܵ‌ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ. 40”ܐܵܕܝܼܵܐ ܓܵܘ ܩܹܘܲܢܕܹܢܘܿܣ ܝܼܘܲܚ ܕܦܵܝܫܲܚ ܠܝܼܡܹܐ ܒܘܼܬ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܓ̰ܲܘܸܒܲܚ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܠܔ ܐܵܗܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܩܲܘܸܡ ܗܘܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.“ 41ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܲܢܹܐ، ܒܘܼܪܒܸܙ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ.